Regulamin serwisu www.sklep-faktoria.pl

 1. Wszystkie ceny podane w serwisie www.sklep-faktoria.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT)
 2. Zamówienia można składać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem serwisu internetowego www.sklep-faktoria.pl
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym www.sklep-faktoria.pl, wraz z poprawnie wypełnieniem formularzem dostawy.
 4. Każdy produkt ma określoną dostępność, gdy termin realizacji zamówienia wykracza poza okres 3 dni robocze Sklep Faktoria zastrzega sobie prawo uzgodnienia z klientem nowego terminu realizacji, zmiany lub anulowania zamówienia.
 5. Zamówienia realizowane będą do 24 godzin od momentu potwierdzenia przyjęcia.
 6. Sklep Faktoria może zwrócić się do klienta o potwierdzenie złożonego zamówienia. Brak potwierdzenia zamówienia w ciągu 3 dni roboczych może spowodować jego anulowanie.
 7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która do Kupującego jest dostarczona wraz z towarem lub wysyłana pocztą w terminie do 7 dni od daty doręczenia towaru. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Sklep Faktoria zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 8. Podstawą rozpatrywania spraw reklamacyjnych oraz zwrotów jest opinia serwisu danej marki, stwierdzająca usterkę bądź wadę w działaniu reklamowanego sprzętu. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 9. Klient odbierając przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia jej zgodności z zamówieniem. Potwierdzając odbiór Kupujący uzyskuje prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem sprzętu.
 10. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać protokół uszkodzenia.
 11. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania protokołu uszkodzenia. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru.
 12. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000r z poz. zm.), Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru bez podawania przyczyny wysyłając pismo o odstąpieniu od umowy na adres mailowy biuro@sklep-faktoria.pl. Warunkiem zwrotu jest nieuszkodzone oryginalne opakowanie . W przeciwnym przypadku Sklep Faktoria potrąca do 30 % wartości towaru na poczet zakupu opakowania oraz kosztów z tym związanych. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Na odstępującym od umowy spoczywa obowiązek dostarczenia towaru wraz kopią odstąpienia od umowy do siedziby Sklepu Faktoria w terminie do 14 dni od wysłania pisma o odstąpieniu od umowy. Koszty dostarczenia oraz odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu zwracanego lub reklamowanego towaru ponosi Kupujący. Pieniądze za nieuszkodzony zwrócony towar są zwracane przelewem na wskazane przez Kupującego konto bankowe w terminie do 14 dni.
 13. Złożenie zamówienia oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Kamil Mintus danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Pz.U.N 133 poz. 883.
 14. Oferta prezentowana w serwisie www.sklep-faktoria.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 15. W sprawach nie uregulowanych powyżej stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 16. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.sklep-faktoria.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.
 17. Reklamacje

Opis procedury reklamacyjnej:

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem biuro@sklep-faktoria.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
 • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
 • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Sprzedawca jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce /Rozstrzyganie sporów konsumenckich/